Ma’laap

Verbindt Stiens, Nederland
met Lahore, Pakistan

Nieuws

Artikel over Christenvervolging Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van afgelopen woensdag een artikel over de toegenomen vervolging van Christenen wereldwijd. Weinig bekend is dat Christenen momenteel tot de meest vervolgede minderheid ter wereld behoren. De vervolging neemt helaas toe, metname in Azië. Dit blijkt uit de ranglijst van Open Doors. Nu is een ranglijst een ranglijst en er zal altijd een land op nummer een staan maar helaas neemt de vervolging ook in absolute termen toe.

Lees de voorpagina van het Friesch Dagblad hier:
Friesch Dagblad 10 Januari 2018 Voorpagina 'Azië stijgt op ranglijst christenvervolging'

Lees deel II van het artikel hier:
Friesch Dagblad 10 Januari 2018 Pagina 8 'Billboards om de bevolking wakker te schudden'

Foto's!

Hallo allemaal,

afgelopen week is ook op de school kerst geviert. De kinderen hebben het kerstverhaal weer met zang en spel uitgebeeld. Bij deze de foto's!

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Ma’laap, 24 december 2017

Beste sponsoren,

Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-pagina van Ma’laap worden geplaatst. Ze zijn prachtig om te zien. In de mail alvast een foto van het docentencorps. Maar eerst wil ik u nu bijpraten over de ontwikkelingen in de laatste maanden.

Op dit moment staan 61 van de 80 schoolkinderen in contact met een sponsor. Voor 19 kinderen is dat nog niet het geval. Er zijn 3 studenten die verder kunnen leren, waarvan 2 met een beurs vanuit Ma’laap. Financieel staat Ma’laap er gezond voor. Het geld dat niet direct aan de school wordt besteed reserveren we om ook vervolgonderwijs voor de kinderen die in volgende jaren de school verlaten te kunnen steunen, als dat nodig is. Een compleet financieel overzicht ontvangt u begin 2018.

De laatste nieuwsbrief dateert al van 6 september. Direct daarna hebben we 9 september op de braderie in Stiens een mooi bedrag kunnen ophalen voor het project: 314, 90 euro. Wat wel duidelijk werd is dat er voor de catering ten dienste van Ma’laap behoefte was aan warmhoudbakken en deze zijn dan ook recent aangeschaft. De kosten bedroegen 73,50.

Op 16 september trouwden Pieter Dijkhuis en Jitty Rauwerda. Er werd een mooie bedrag in de huwelijkscollecte opgehaald, dat bestemd was voor Ma’laap. Geweldig bedankt!

Op 29 oktober is er een presentatie over het project gegeven in een kerk in Franeker (Levend Woord Gemeente) door Nasir en Pieter Dijkstra. Men was erg belangstellend. Er hebben zich een aantal nieuwe sponsoren gemeld en door de gemeente is een bedrag van 200 euro overgemaakt naar Ma’laap. We zijn hier heel erg dankbaar voor.

Op 4 november was Ma’laap aanwezig bij het jubileum van Wiep Koehoorn. Op deze feestelijke avond in Jacobiparochi was het Ma’laap gegund om de catering te verzorgen.
Het project ontving bovendien een prachtige gift vanuit meerdere kanten. Ook hier was er belangstelling om sponsor te worden.

Om het project meer zichtbaar te kunnen maken op manifestaties is er een nieuwe versie van de flyer gemaakt.

Zoals ik al in het nieuwsbericht van oktober meldde zijn er inmiddels computers aangeschaft voor de school en is men al druk bezig zich te bekwamen in het werken hiermee. Er wordt gewerkt aan de aanschaf en installatie van een grotere watertank.

Velen van ons ontvingen op 5 november een brief van zijn of haar Pakistaanse sponsorkind.
Altijd een mooi moment. Inmiddels zijn de brieven ook al weer retour richting Lahore. We zijn benieuwd wanneer ze zullen arriveren, want dat blijft toch een uitdaging.

Als Kerstcadeau kregen de schoolkinderen in overleg met de leerkrachten allemaal een etui met schoolbenodigdheden van ons, met een iets ruimere inhoud voor de hoogste klassen: zie hieronder:

Laagste klassen: Geomatry box, hoogste klassen: Mathmate box. In Geometry box hebben kinderen een Geomatry box, pencils, eraser, rulers etc en in Mathmatic set will be Die-casted, Self centering compass and Mathematical drawing box.

Daarnaast is er weer geld opgestuurd voor de traditionele kersttaart voor elk gezin en de onderwijzers en is er gezorgd voor een levensmiddelenpakket voor de gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben, zodat ook zij met Kerst voldoende in huis hebben om geen zorgen te hebben wat er op tafel komt.
Over de activiteiten in 2018 is nog niets definitief te zeggen. Maar er wordt gedacht aan het organiseren van een workshop zelf Samosa’s (die lekkere pittige deegflapjes!) maken. En als er voldoende belangstelling voor is een middag met sport en een gezamenlijke lunch.
Ook zal er gekeken worden of we meer ondersteuning kunnen bieden bij het schrijven van de brieven en is het plan om het project ook nog in andere plaatsen/kerken bekend te maken. Wij houden u op de hoogte.

Wij zijn intussen verhuisd naar Heerenveen. Daar wordt overigens ook door de Trinitas-kerk jaarlijks een Pakistaanse maaltijd georganiseerd, met als doel geld op te halen voor een christelijke school in Lahore. Dat voelt dus goed!

Ik wens u vanuit Heerenveen allemaal fijne dagen toe en een heel goed en zinvol 2018.

Brieven verstuurd en nieuwe video

Hallo allemaal,

afgelopen donderdag zijn de brieven verstuurd naar Lahore. 43 stuks in totaal! We hopen dat de brieven deze keer wat sneller hun weg naar de kinderen vinden en ruim voor de zomervakantie aankomen.

Er is tevens weer een nieuwe video gemaakt. Deze is te zien in de onderstaande link:
Video bij de Familie Patrus

Nieuwsbrief 11-12-2016

Nieuwsbrief Ma’laap 11 december 2016

Beste sponsoren,

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van Ma’laap en het contact met de christelijke gemeenschap in Lahore.

De sponsorkinderen, de school en de leerkrachten.
Er zijn op dit moment 80 kinderen die de school bezoeken. 56 kinderen zijn gekoppeld aan een sponsor. Dat is een prachtig resultaat. De leraren/leraressen zijn de afgelopen maanden ondersteund door middel van een serie Skype-bijeenkomsten. Titia Dijkhuis en Elly Plat hebben hier met veel inzet aan gewerkt, waarvoor onze grote dank. De leraren/leraressen die de cursus bijgewoond hebben kregen een certificaat uitgereikt. De school heeft het nieuwe meubilair in gebruik genomen. We hopen hier te zijner tijd foto’s van te kunnen laten zien.
5 sponsorkinderen zullen het komende jaar hun eindexamen afleggen. Dat betekent in principe het einde van de inzet van Ma’laap. Of er een vervolg-ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen die kansrijk zijn om door te leren zal de komende tijd door ons onderzocht worden.

Activiteiten 2e helft 2016

- Zaterdag 3 september: braderie
Door de aanwezige Ma’laap–werkgroep leden positief ervaren. Er is informatie meegegeven aan belangstellenden. Er waren helaas ook mensen die minder positief reageerden. Omrop Fryslân heeft ook aandacht aan de stand geschonken. Volgend jaar willen we weer meedoen en dan mogelijk ook weer Pakistaanse hapjes verkopen. Helaas hadden we ons dit jaar te laat aangemeld en mocht er geen etenswaar verkocht worden.

- Zaterdag 15 oktober: brieven verstuurd naar Lahore
Het heeft wat meer tijd gekost dan verwacht naar uiteindelijk zijn er op 15/10 45 brieven verstuurd naar Lahore. De brieven zijn lang onderweg geweest en het is dan ook niet mogelijk gebleken om voor de Kerst nog brieven terug te ontvangen. Dit zal begin 2017 worden.

- Woensdagavond 26 oktober: lezing Sytse Brouwer en Anton Meijburg
Door de twee inleiders werd een beeld geschetst van het Christendom in het Midden-Oosten vanaf de oudheid tot heden. Deze activiteit kon plaatsvinden in samenwerking met het programma “Vorming en Toerusting”van de PKN Stiens. Er was een ruime belangstelling.
De kennis van Pakistan onder de toehoorders werd getest door middel van een quiz en de winnaar was natuurlijk…Nasir! De opbrengst van de avond was, mede dankzij de verkoop van boeken over de ervaringen van vluchtelingen, 90 euro.

- 28 en 29 november: voorlichting aan 2 x 6 klassen basisonderwijs
Jitty en Nasir brachten een bezoek aan een basisschool, waar Titia Dijkhuis directeur is, om te vertellen over Ma’laap. De school heeft een project en zamelt geld in voot Ma’laap. We zijn natuurlijk heel blij met dit initiatief.

- Kerstactie 2016
Dinsdag 6 december is er voor alle 80 schoolkinderen een kerstkaart op de bus gegaan. Iedereen dank voor de vlotte actie! Voor alle gezinnen was er ook een foam-kerststalletje bij. Er is geld overgemaakt naar onze contactpersonen in Pakistan. Hiervan wordt voor alle kinderen een rugzakje gekocht. De gezinnen en de leraren krijgen een kersttaart en de gezinnen die het erg moeilijk hebben een pakket levensmiddelen.

Contact met de kerkenraad
De brief die we eind juni naar de kerkenraad stuurden is inmiddels besproken in het moderamen. We zijn erg blij met de ondersteuning die we tot nu toe mochten ontvangen en die naar alle waarschijnlijkheid gecontinueerd gaat worden. Er werd in het moderamen wel opgemerkt dat op de website van Ma’laap de relatie met de PKN Stiens niet duidelijk werd aangegeven. De website zal door ons aangepast worden. Ma’laap hecht aan de band die er is met de PKN Stiens. Het woord Ma’laap=Verbinding wil dit ook aangeven. Vanuit ons christelijke geloof willen we de ander in Pakistan ontmoeten en ondersteunen. Dat laat onverlet dat ook mensen die niet bij onze kerk horen zich kunnen aansluiten bij Ma’laap.

Website Ma’laap en PKN Stiens
Er komen regelmatig video’s vanuit Lahore naar ons toe. Zo is er een video gemaakt over het afsluiten van de cursus voor de leraren en leraressen. Recent ook 2 video’s waarin vraag- gesprekjes met een sponsorkind en zijn/haar moeder. U kunt deze video’s zien door naar de website van Ma’laap of naar de website van PKN Stiens te gaan. Aanbevolen!

Komende activiteiten

- 20 december Skype-contact dominee Jaap Overeem- gemeente Pakistan
Het is mooi dat er opnieuw Skype-contact mogelijk is van onze predikant met de partner-gemeente in Lahore. Door het tijdsverschil met Pakistan is het helaas niet goed mogelijk om dit samen te laten vallen met een kerkdienst van onze gemeente.

- 24 december: IKW-zangdienst in de Hege Stins
In deze dienst mogen we iets vertellen over Ma’’laap en zal een deel van de collecte aan Ma’laap geschonken worden. Hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor.

- 2017: nog in ontwikkeling
Traditioneel wordt er in het voorjaar een Pakistaans diner georganiseerd. Ook dit jaar is dat weer de bedoeling. We zullen u in het voorjaar ook weer op de hoogte stellen van de financiële stand van zaken. We hebben aan onze contactpersonen in Lahore gevraagd op welke wijze wij het onderwijs daar weer verder kunnen helpen. Verder zijn er nog ideeën die nader uitgewerkt gaan worden en waar we graag op terugkomen in een volgende nieuwsbrief.


Namens de werkgroep Ma’laap: Nasir Amanual, Pieter Dijkhuis, Pieter Koehoorn, Anton Meijburg, Jitty Rauwerda en Tine de Vries

Riet ten Hoeve

Nieuwe video!

Nieuwe video


Onlangs is er weer een video gemaakt. Deze keer gaat het niet over de kinderen maar de docenten! Deze hebben de afgelopen maanden via skype een korte cursus gevolgd over ditactiek met Titia Boomgardt (schooldirecteur) en Elly. Plat (Psychotherapeut). Waar het over ging, wat de toegevoegde waarde was en wat de docenten in Pakistan geleerd hebben is te zien in de video!

Nieuwsbrief 30-06-2016

Nieuwsbrief Ma’laap.


Beste sponsoren,

Het is inmiddels alweer 4 maanden geleden dat u door ons middels een nieuwsbrief bent bijgepraat over Ma’laap. Via de Twaklank is door Tine de Vries in mei wel informatie gegeven over de stand van zaken, maar omdat een deel van de sponsoren niet in Stiens woont, zal ik een totaal overzicht geven vanaf februari.

Brieven heen en terug: zondag 10 juli liggen de brieven uit Lahore klaar in De Hege Stins
Eind februari zijn de brieven van de sponsorkinderen bij u aangekomen en 14 maart was de datum dat de retourbrieven bij Nasir ingeleverd moesten zijn. Velen van u hebben hieraan gevolg gegeven. In Pakistan is het deze maanden zo heet dat de school vervroegd zomervakantie heeft. Gelukkig zijn de kinderen nog in de gelegenheid geweest retourbrieven naar ons te schrijven. Een dik pakket kwam 16 juni bij Nasir aan. Na het vertaalwerk zullen de brieven op zondag 10 juli na de kerkdienst in De Hege Stins opgehaald kunnen worden. De verderaf wonenende sponsoren en de mensen die niet in de gelegenheid zijn zelf de brief in de kerk op te halen, krijgen deze natuurlijk ook bezorgd.

Versterking contact sponsor-sponsorkind
Als werkgroep vergaderden we op 10 april en 15 juni. Een belangrijk punt hierbij was de vraag op welke wijze we het contact tussen de sponsor en het sponsorkind kunnen versterken.
Met de school in Lahore is afgesproken dat er na de zomervakantie een beknopt rapport van de vorderingen van het kind naar de sponsoren verstuurd zal worden.
Pieter Koehoorn en Jitty hebben een opzet gemaakt voor “standaard” brieven ten aanzien van een aantal onderwerpen, zoals mijn huis, mijn gemeenschap, mijn dromen. Dit om over en weer elkaar te vinden op een onderwerp.

Facebook en website
Naast de website is er nu ook een facebookgroep waar allerlei zaken aangaande het project gedeeld kunnen worden. Graag nodigen we u uit om hier bij aan te sluiten. Op de website is het nieuwste filmpje geplaatst waarop een aantal sponsorkinderen ons iets laat zien van hun activiteiten en ons als sponsoren groet.

Brief naar de kerkenraad
Zoals destijds toegezegd aan de kerkenraad is er op 29/6 een brief met de stand van zaken en de vraag om verlenging van de huidige samenwerking Protestantse Gemeente Stiens en Ma’laap naar de kerkenraad verzonden.

Pakistaans diner 18 maart
Dit was opnieuw een succesvolle avond, dankzij de enorme inzet van de koks (families Amanual en Rahim en Tine de Vries). Deze keer begonnen we met woestijnsoep, gevolg door een lopende buffet en afgesloten met vrolijk rijst. Er werd weer ondersteuning in de bediening geboden door de kinderen van Peper en Zout. Er was een toespraak op video van Pastor Fiaz vanuit Lahore. We zongen met elkaar het Pakistaanse lied “Kisnay benaya” waarbij de prachtig gekleedde Pakistaanse kinderen het enthousiaste voorbeeld gaven van de vissen, de vogels en de bloemen. En Nasir en Pieter Koehoorn gaven een overzicht van de ontwikkelingen van het project. Er is een groepsfoto gemaakt om de mensen in Lahore een beeld te geven van de enthousiatse groep sponsoren hier in Nederland. Na afloop kon iedereen naar huis met een mooie granaatappel als dank voor de betrokkenheid en de inzet. Het diner heeft met aftrek van de kosten het bedrag van plm 85 euro voor het project opgeleverd.

Financiële stand van zaken
Tijdens het Pakistaans diner is akkoord gegeven door de aanwezigen aan het overmaken van een bedrag van 1000 euro naar onze contactpersonen in Pakistan ten behoeve van de aanschaf van een generator en de noodzakelijke vernieuwing van het schoolmeubilair. Dit is dan ook in maart gerealiseerd. Omdat de electriciteit in Lahore regelmatig uitvalt en het dan te warm wordt in de school als de ventilatoren niet kunnen werken is de generator heel erg welkom. De continuiteit van de lessen wordt zo beter gewaarborgd. Het meubilair zal deze zomer waar mogelijk gerepareerd en waar nodig vernieuwd worden.

Braderie Stiens 3 september
Vorig jaar kon Ma’laap aanschuiven bij de bazar van de kerk. Dit jaar is dat niet mogelijk. Wij willen dit jaar daarom zelfstandig met een kraam op de braderie aanwezig zijn. Doel is de bekendheid van het project vergroten, zodat de 30 kinderen op school, die nog geen sponsor hebben, ook gekoppeld kunnen worden aan een contactpersoon in Nederland.
Informatie over het project en over de kinderen die nog geen sponsor hebben zal klaar liggen.
Er zullen daarnaast weer lekkere Pakistaanse hapjes bereid en verkocht gaan worden.

Lezing Sytse Brouwer 26 oktober
De voorbereidingen hiervoor zijn in gang. We willen u vragen deze datum alvast in uw agenda te zetten. Sytse zal ons informeren over de historie en het huidige Pakistan.
Voor iedereen die zich verbonden voelt met het project een aanrader.

Tenslotte
Er zijn meerdere onderwerpen waar we als werkgroep nog mee aan de slag zijn. Wanneer hier meer concrete informatie uit voort komt, zullen we u dat natuurlijk doen toekomen.
- We hebben ons gebogen over de mogelijkheden om kinderen te ondersteunen die de basisopleiding hebben gevolgd en op de leeftijd van plm 16 jaar de school verlaten. We verwachten dat dit volgend jaar 5 kinderen zijn. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de basisschoolleerlingen, waar het project primair voor bedoeld is. In dit kader willen we gebuikl maken van de expretise van Kerk in Actie en Compassion.
- We onderzoeken de mogelijkheid van een kookworkshop Pakistaans eten.

We wensen u allen een goede zomer!

Pieter D, Pieter K, Anton, Jitty, Tine en Riet.

Nieuwe video en brieven onderweg!

Er is weer een nieuwe video gemaakt en ook de brieven zijn onderweg! De video is hier te bekijken!

Nieuwsbrief 14-02-2016

Beste sponsoren,

Met deze nieuwsbrief geven we u graag weer de laatste informatie betreffende Ma'laap.

Pakistaans Diner is verplaatst naar 18 maart!!
In tegenstelling tot wat er op de Nieuwjaarskaart staat vindt het diner niet op 11 maart maar op 18 maart plaats vanaf 18.30 uur in De Hege Stins in Stiens. Nadere informatie ontvangt u deze week via Uitgenodigd.nl. U kunt zich via deze 2e mail direct aanmelden. Mocht u daarbij problemen ondervinden, kan het natuurlijk ook altijd via een reply op deze nieuwsbrief. Opgeven graag voor 7 maart in verband met de voorbereidingen!

Brieven retour uit Pakistan: zondag 21 februari in de Hege Stins op te halen!
Op 2 februari is een dikke envelop met brieven ontvangen uit Lahore. Nasir heeft intussen alle brieven vertaald. Een aantal van u heeft vandaag de brief van zijn/haar sponsorkind mee kunnen nemen na de kerkdienst in de Hege Stins. Volgende week zondag heeft Nasir de resterende brieven mee naar de Hege Stins om aan u uit te delen!

Brieven schrijven: uiterlijk inleveren 7 maart
We willen graag 3 keer per jaar een brief van en naar Pakistan. Daarom vragen we u om uiterlijk 7 maart weer een brief aan uw sponsorkind (in het Nederlands of Engels) te sturen naar Nasir. Hij gaat dan weer aan de gang met het vertalen. Het is de bedoeling dat de brieven in week 10 (voor 14 maart) verstuurd worden naar Lahore. Heeft u moeite met het schrijven van een brief, dan kunt u altijd bij de leden van de Ma'laap werkgroep aankloppen voor ondersteuning!

Belastingperikelen
Deze week kregen we het volgende bericht:
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat onder de diaconaaltjes in de Twaklank van februari blijven, gezien de reactie van zowel de PKN als van de heren Groenewoud en Weistra, de giften aan Ma’laap fiscaal wel aftrekbaar.
Dat is hoopgevend. De giften kunnen dus als aftrekpost meegenomen worden. Maar het laatste woord hierin heeft de belastingdienst natuurlijk!

Financiële positie van Ma'laap
Zoals op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ma'laap op 21 januari is aangegeven is er in 2015 meer geld binnengekomen dan uitgegaan. Het saldo van Ma'laap is dan ook gegroeid. De exacte gegevens vindt u in de bijlage. Het is de bedoeling dat er in 2016 een flinke investering gedaan wordt voor het project (te denken valt aan een generator om het gebouw te koelen, of de aanschaf van meubilair voor de schoolklas. We zullen hiervoor eerst een begroting vragen bij onze Pakistaanse contactpersonen. ). In 2015 hebben we zo een beamer kunnen financieren, die gebruikt wordt voor de school, de kerk en de skype-bijeenkomsten.

Adviesplan Janneke Halbersma en Maamke Hek
Deze twee HBO-V-studentes hebben in het kader van hun studie onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van Ma'laap. Hoe kan het project versterkt worden en eventueel nog groeien. Hoe kan het project toekomstbestendig gemaakt worden. Tijdens het Pakistaans diner komen we hier op terug. Voorlopig heeft het onze voorkeur om de huidige relatie met de PKN Stiens te continueren. De kerkenraad moet daar wel mee instemmen natuurlijk.

Skypen met uw/je sponsorkind
Om het contact met het sponsorkind te verstevigen is het mogelijk om met Nasir als tolk met uw/je
sponsorkind te skypen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Nasir!

Skype-sessies Stiens-Lahore
Op dit moment wordt gewerkt aan een 3-tal skype-sessies voor de onderwijzers in Lahore. Elly Plat is bezig hiervoor een samenhangend programma te maken, waar de onderwijzers een certificaat mee kunnen behalen. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs positief te stimuleren.

Website
Op www.ma'laap.nl zijn de videoclips (onder het tabblad achtergrond) te zien en hier is ook de overige informatie over het project inclusief de laatste nieuwsfeiten te lezen. Van harte aanbevolen.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze nieuwsbrief dan is dat altijd mogelijk.
Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep:
Nasir Amanual, Pieter Dijkhuis, Pieter Koehoorn, Riet ten Hoeve of via deze website.


---------------------------------------------------------Bijlage financiën:-----------------------------------------------------------------------------
Financiële verantwoording Ma’laap over 2015

Saldo per 31/12/2014: 1.797,76

Sponsorbijdragen:

Januari : 606,50
Februari : 274,00
Maart : 669,00
April : 479,00
Mei : 454,00
Juni : 621,50
Juli : 531,50
Augustus : 401,50
September: 746,50
Oktober : 591,50
November : 554,00
December : 522,00

Totaal 1 : 6451,00

Fundraising:
High Tea mei : 315,20
Braderie 5/9 : 105,00
Puzzelrit 15/9 : 125,00
Bazaar : 1000,00
Operatie Mobilisatie: 250,00
Gift Diaconie : 100,00

Totaal 2 : 1895,20

Totaal in (1 + 2 ): 6451,00 + 1895,20 = 8446,20

Uit:

Kwartaalbedrag 4x900 : 3.600,00
Aanschaf beamer : 750,00
Kerstpakketten : 106,95
Porto+ belasting kerstgift: : 360,00

Totaal : 4.816,95

Per saldo: 6.451,00 + 1.895,20 – 4.816,95 = 3.529,25

Saldo per 31/12/2015 = 17.97,76 + 3.529,50 = 5.327,01

Artikel over Christenvervolging Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van afgelopen woensdag een artikel over de toegenomen vervolging van Christenen wereldwijd. Weinig bekend is dat Christenen momenteel tot de meest vervolgede minderheid ter wereld behoren. De vervolging neemt helaas toe, metname in Azië. Dit blijkt uit de ranglijst van Open Doors. Nu is een ranglijst een ranglijst en er zal altijd een land op nummer een staan maar helaas neemt de vervolging ook in absolute termen toe.

Lees de voorpagina van het Friesch Dagblad hier:
Friesch Dagblad 10 Januari 2018 Voorpagina 'Azië stijgt op ranglijst christenvervolging'

Lees deel II van het artikel hier:
Friesch Dagblad 10 Januari 2018 Pagina 8 'Billboards om de bevolking wakker te schudden'

Foto's!

Hallo allemaal,

afgelopen week is ook op de school kerst geviert. De kinderen hebben het kerstverhaal weer met zang en spel uitgebeeld. Bij deze de foto's!

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Ma’laap, 24 december 2017

Beste sponsoren,

Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-pagina van Ma’laap worden geplaatst. Ze zijn prachtig om te zien. In de mail alvast een foto van het docentencorps. Maar eerst wil ik u nu bijpraten over de ontwikkelingen in de laatste maanden.

Op dit moment staan 61 van de 80 schoolkinderen in contact met een sponsor. Voor 19 kinderen is dat nog niet het geval. Er zijn 3 studenten die verder kunnen leren, waarvan 2 met een beurs vanuit Ma’laap. Financieel staat Ma’laap er gezond voor. Het geld dat niet direct aan de school wordt besteed reserveren we om ook vervolgonderwijs voor de kinderen die in volgende jaren de school verlaten te kunnen steunen, als dat nodig is. Een compleet financieel overzicht ontvangt u begin 2018.

De laatste nieuwsbrief dateert al van 6 september. Direct daarna hebben we 9 september op de braderie in Stiens een mooi bedrag kunnen ophalen voor het project: 314, 90 euro. Wat wel duidelijk werd is dat er voor de catering ten dienste van Ma’laap behoefte was aan warmhoudbakken en deze zijn dan ook recent aangeschaft. De kosten bedroegen 73,50.

Op 16 september trouwden Pieter Dijkhuis en Jitty Rauwerda. Er werd een mooie bedrag in de huwelijkscollecte opgehaald, dat bestemd was voor Ma’laap. Geweldig bedankt!

Op 29 oktober is er een presentatie over het project gegeven in een kerk in Franeker (Levend Woord Gemeente) door Nasir en Pieter Dijkstra. Men was erg belangstellend. Er hebben zich een aantal nieuwe sponsoren gemeld en door de gemeente is een bedrag van 200 euro overgemaakt naar Ma’laap. We zijn hier heel erg dankbaar voor.

Op 4 november was Ma’laap aanwezig bij het jubileum van Wiep Koehoorn. Op deze feestelijke avond in Jacobiparochi was het Ma’laap gegund om de catering te verzorgen.
Het project ontving bovendien een prachtige gift vanuit meerdere kanten. Ook hier was er belangstelling om sponsor te worden.

Om het project meer zichtbaar te kunnen maken op manifestaties is er een nieuwe versie van de flyer gemaakt.

Zoals ik al in het nieuwsbericht van oktober meldde zijn er inmiddels computers aangeschaft voor de school en is men al druk bezig zich te bekwamen in het werken hiermee. Er wordt gewerkt aan de aanschaf en installatie van een grotere watertank.

Velen van ons ontvingen op 5 november een brief van zijn of haar Pakistaanse sponsorkind.
Altijd een mooi moment. Inmiddels zijn de brieven ook al weer retour richting Lahore. We zijn benieuwd wanneer ze zullen arriveren, want dat blijft toch een uitdaging.

Als Kerstcadeau kregen de schoolkinderen in overleg met de leerkrachten allemaal een etui met schoolbenodigdheden van ons, met een iets ruimere inhoud voor de hoogste klassen: zie hieronder:

Laagste klassen: Geomatry box, hoogste klassen: Mathmate box. In Geometry box hebben kinderen een Geomatry box, pencils, eraser, rulers etc en in Mathmatic set will be Die-casted, Self centering compass and Mathematical drawing box.

Daarnaast is er weer geld opgestuurd voor de traditionele kersttaart voor elk gezin en de onderwijzers en is er gezorgd voor een levensmiddelenpakket voor de gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben, zodat ook zij met Kerst voldoende in huis hebben om geen zorgen te hebben wat er op tafel komt.
Over de activiteiten in 2018 is nog niets definitief te zeggen. Maar er wordt gedacht aan het organiseren van een workshop zelf Samosa’s (die lekkere pittige deegflapjes!) maken. En als er voldoende belangstelling voor is een middag met sport en een gezamenlijke lunch.
Ook zal er gekeken worden of we meer ondersteuning kunnen bieden bij het schrijven van de brieven en is het plan om het project ook nog in andere plaatsen/kerken bekend te maken. Wij houden u op de hoogte.

Wij zijn intussen verhuisd naar Heerenveen. Daar wordt overigens ook door de Trinitas-kerk jaarlijks een Pakistaanse maaltijd georganiseerd, met als doel geld op te halen voor een christelijke school in Lahore. Dat voelt dus goed!

Ik wens u vanuit Heerenveen allemaal fijne dagen toe en een heel goed en zinvol 2018.

Brieven verstuurd en nieuwe video

Hallo allemaal,

afgelopen donderdag zijn de brieven verstuurd naar Lahore. 43 stuks in totaal! We hopen dat de brieven deze keer wat sneller hun weg naar de kinderen vinden en ruim voor de zomervakantie aankomen.

Er is tevens weer een nieuwe video gemaakt. Deze is te zien in de onderstaande link:
Video bij de Familie Patrus

Nieuwsbrief 11-12-2016

Nieuwsbrief Ma’laap 11 december 2016

Beste sponsoren,

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van Ma’laap en het contact met de christelijke gemeenschap in Lahore.

De sponsorkinderen, de school en de leerkrachten.
Er zijn op dit moment 80 kinderen die de school bezoeken. 56 kinderen zijn gekoppeld aan een sponsor. Dat is een prachtig resultaat. De leraren/leraressen zijn de afgelopen maanden ondersteund door middel van een serie Skype-bijeenkomsten. Titia Dijkhuis en Elly Plat hebben hier met veel inzet aan gewerkt, waarvoor onze grote dank. De leraren/leraressen die de cursus bijgewoond hebben kregen een certificaat uitgereikt. De school heeft het nieuwe meubilair in gebruik genomen. We hopen hier te zijner tijd foto’s van te kunnen laten zien.
5 sponsorkinderen zullen het komende jaar hun eindexamen afleggen. Dat betekent in principe het einde van de inzet van Ma’laap. Of er een vervolg-ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen die kansrijk zijn om door te leren zal de komende tijd door ons onderzocht worden.

Activiteiten 2e helft 2016

- Zaterdag 3 september: braderie
Door de aanwezige Ma’laap–werkgroep leden positief ervaren. Er is informatie meegegeven aan belangstellenden. Er waren helaas ook mensen die minder positief reageerden. Omrop Fryslân heeft ook aandacht aan de stand geschonken. Volgend jaar willen we weer meedoen en dan mogelijk ook weer Pakistaanse hapjes verkopen. Helaas hadden we ons dit jaar te laat aangemeld en mocht er geen etenswaar verkocht worden.

- Zaterdag 15 oktober: brieven verstuurd naar Lahore
Het heeft wat meer tijd gekost dan verwacht naar uiteindelijk zijn er op 15/10 45 brieven verstuurd naar Lahore. De brieven zijn lang onderweg geweest en het is dan ook niet mogelijk gebleken om voor de Kerst nog brieven terug te ontvangen. Dit zal begin 2017 worden.

- Woensdagavond 26 oktober: lezing Sytse Brouwer en Anton Meijburg
Door de twee inleiders werd een beeld geschetst van het Christendom in het Midden-Oosten vanaf de oudheid tot heden. Deze activiteit kon plaatsvinden in samenwerking met het programma “Vorming en Toerusting”van de PKN Stiens. Er was een ruime belangstelling.
De kennis van Pakistan onder de toehoorders werd getest door middel van een quiz en de winnaar was natuurlijk…Nasir! De opbrengst van de avond was, mede dankzij de verkoop van boeken over de ervaringen van vluchtelingen, 90 euro.

- 28 en 29 november: voorlichting aan 2 x 6 klassen basisonderwijs
Jitty en Nasir brachten een bezoek aan een basisschool, waar Titia Dijkhuis directeur is, om te vertellen over Ma’laap. De school heeft een project en zamelt geld in voot Ma’laap. We zijn natuurlijk heel blij met dit initiatief.

- Kerstactie 2016
Dinsdag 6 december is er voor alle 80 schoolkinderen een kerstkaart op de bus gegaan. Iedereen dank voor de vlotte actie! Voor alle gezinnen was er ook een foam-kerststalletje bij. Er is geld overgemaakt naar onze contactpersonen in Pakistan. Hiervan wordt voor alle kinderen een rugzakje gekocht. De gezinnen en de leraren krijgen een kersttaart en de gezinnen die het erg moeilijk hebben een pakket levensmiddelen.

Contact met de kerkenraad
De brief die we eind juni naar de kerkenraad stuurden is inmiddels besproken in het moderamen. We zijn erg blij met de ondersteuning die we tot nu toe mochten ontvangen en die naar alle waarschijnlijkheid gecontinueerd gaat worden. Er werd in het moderamen wel opgemerkt dat op de website van Ma’laap de relatie met de PKN Stiens niet duidelijk werd aangegeven. De website zal door ons aangepast worden. Ma’laap hecht aan de band die er is met de PKN Stiens. Het woord Ma’laap=Verbinding wil dit ook aangeven. Vanuit ons christelijke geloof willen we de ander in Pakistan ontmoeten en ondersteunen. Dat laat onverlet dat ook mensen die niet bij onze kerk horen zich kunnen aansluiten bij Ma’laap.

Website Ma’laap en PKN Stiens
Er komen regelmatig video’s vanuit Lahore naar ons toe. Zo is er een video gemaakt over het afsluiten van de cursus voor de leraren en leraressen. Recent ook 2 video’s waarin vraag- gesprekjes met een sponsorkind en zijn/haar moeder. U kunt deze video’s zien door naar de website van Ma’laap of naar de website van PKN Stiens te gaan. Aanbevolen!

Komende activiteiten

- 20 december Skype-contact dominee Jaap Overeem- gemeente Pakistan
Het is mooi dat er opnieuw Skype-contact mogelijk is van onze predikant met de partner-gemeente in Lahore. Door het tijdsverschil met Pakistan is het helaas niet goed mogelijk om dit samen te laten vallen met een kerkdienst van onze gemeente.

- 24 december: IKW-zangdienst in de Hege Stins
In deze dienst mogen we iets vertellen over Ma’’laap en zal een deel van de collecte aan Ma’laap geschonken worden. Hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor.

- 2017: nog in ontwikkeling
Traditioneel wordt er in het voorjaar een Pakistaans diner georganiseerd. Ook dit jaar is dat weer de bedoeling. We zullen u in het voorjaar ook weer op de hoogte stellen van de financiële stand van zaken. We hebben aan onze contactpersonen in Lahore gevraagd op welke wijze wij het onderwijs daar weer verder kunnen helpen. Verder zijn er nog ideeën die nader uitgewerkt gaan worden en waar we graag op terugkomen in een volgende nieuwsbrief.


Namens de werkgroep Ma’laap: Nasir Amanual, Pieter Dijkhuis, Pieter Koehoorn, Anton Meijburg, Jitty Rauwerda en Tine de Vries

Riet ten Hoeve

Nieuwe video!

Nieuwe video


Onlangs is er weer een video gemaakt. Deze keer gaat het niet over de kinderen maar de docenten! Deze hebben de afgelopen maanden via skype een korte cursus gevolgd over ditactiek met Titia Boomgardt (schooldirecteur) en Elly. Plat (Psychotherapeut). Waar het over ging, wat de toegevoegde waarde was en wat de docenten in Pakistan geleerd hebben is te zien in de video!

Nieuwsbrief 30-06-2016

Nieuwsbrief Ma’laap.


Beste sponsoren,

Het is inmiddels alweer 4 maanden geleden dat u door ons middels een nieuwsbrief bent bijgepraat over Ma’laap. Via de Twaklank is door Tine de Vries in mei wel informatie gegeven over de stand van zaken, maar omdat een deel van de sponsoren niet in Stiens woont, zal ik een totaal overzicht geven vanaf februari.

Brieven heen en terug: zondag 10 juli liggen de brieven uit Lahore klaar in De Hege Stins
Eind februari zijn de brieven van de sponsorkinderen bij u aangekomen en 14 maart was de datum dat de retourbrieven bij Nasir ingeleverd moesten zijn. Velen van u hebben hieraan gevolg gegeven. In Pakistan is het deze maanden zo heet dat de school vervroegd zomervakantie heeft. Gelukkig zijn de kinderen nog in de gelegenheid geweest retourbrieven naar ons te schrijven. Een dik pakket kwam 16 juni bij Nasir aan. Na het vertaalwerk zullen de brieven op zondag 10 juli na de kerkdienst in De Hege Stins opgehaald kunnen worden. De verderaf wonenende sponsoren en de mensen die niet in de gelegenheid zijn zelf de brief in de kerk op te halen, krijgen deze natuurlijk ook bezorgd.

Versterking contact sponsor-sponsorkind
Als werkgroep vergaderden we op 10 april en 15 juni. Een belangrijk punt hierbij was de vraag op welke wijze we het contact tussen de sponsor en het sponsorkind kunnen versterken.
Met de school in Lahore is afgesproken dat er na de zomervakantie een beknopt rapport van de vorderingen van het kind naar de sponsoren verstuurd zal worden.
Pieter Koehoorn en Jitty hebben een opzet gemaakt voor “standaard” brieven ten aanzien van een aantal onderwerpen, zoals mijn huis, mijn gemeenschap, mijn dromen. Dit om over en weer elkaar te vinden op een onderwerp.

Facebook en website
Naast de website is er nu ook een facebookgroep waar allerlei zaken aangaande het project gedeeld kunnen worden. Graag nodigen we u uit om hier bij aan te sluiten. Op de website is het nieuwste filmpje geplaatst waarop een aantal sponsorkinderen ons iets laat zien van hun activiteiten en ons als sponsoren groet.

Brief naar de kerkenraad
Zoals destijds toegezegd aan de kerkenraad is er op 29/6 een brief met de stand van zaken en de vraag om verlenging van de huidige samenwerking Protestantse Gemeente Stiens en Ma’laap naar de kerkenraad verzonden.

Pakistaans diner 18 maart
Dit was opnieuw een succesvolle avond, dankzij de enorme inzet van de koks (families Amanual en Rahim en Tine de Vries). Deze keer begonnen we met woestijnsoep, gevolg door een lopende buffet en afgesloten met vrolijk rijst. Er werd weer ondersteuning in de bediening geboden door de kinderen van Peper en Zout. Er was een toespraak op video van Pastor Fiaz vanuit Lahore. We zongen met elkaar het Pakistaanse lied “Kisnay benaya” waarbij de prachtig gekleedde Pakistaanse kinderen het enthousiaste voorbeeld gaven van de vissen, de vogels en de bloemen. En Nasir en Pieter Koehoorn gaven een overzicht van de ontwikkelingen van het project. Er is een groepsfoto gemaakt om de mensen in Lahore een beeld te geven van de enthousiatse groep sponsoren hier in Nederland. Na afloop kon iedereen naar huis met een mooie granaatappel als dank voor de betrokkenheid en de inzet. Het diner heeft met aftrek van de kosten het bedrag van plm 85 euro voor het project opgeleverd.

Financiële stand van zaken
Tijdens het Pakistaans diner is akkoord gegeven door de aanwezigen aan het overmaken van een bedrag van 1000 euro naar onze contactpersonen in Pakistan ten behoeve van de aanschaf van een generator en de noodzakelijke vernieuwing van het schoolmeubilair. Dit is dan ook in maart gerealiseerd. Omdat de electriciteit in Lahore regelmatig uitvalt en het dan te warm wordt in de school als de ventilatoren niet kunnen werken is de generator heel erg welkom. De continuiteit van de lessen wordt zo beter gewaarborgd. Het meubilair zal deze zomer waar mogelijk gerepareerd en waar nodig vernieuwd worden.

Braderie Stiens 3 september
Vorig jaar kon Ma’laap aanschuiven bij de bazar van de kerk. Dit jaar is dat niet mogelijk. Wij willen dit jaar daarom zelfstandig met een kraam op de braderie aanwezig zijn. Doel is de bekendheid van het project vergroten, zodat de 30 kinderen op school, die nog geen sponsor hebben, ook gekoppeld kunnen worden aan een contactpersoon in Nederland.
Informatie over het project en over de kinderen die nog geen sponsor hebben zal klaar liggen.
Er zullen daarnaast weer lekkere Pakistaanse hapjes bereid en verkocht gaan worden.

Lezing Sytse Brouwer 26 oktober
De voorbereidingen hiervoor zijn in gang. We willen u vragen deze datum alvast in uw agenda te zetten. Sytse zal ons informeren over de historie en het huidige Pakistan.
Voor iedereen die zich verbonden voelt met het project een aanrader.

Tenslotte
Er zijn meerdere onderwerpen waar we als werkgroep nog mee aan de slag zijn. Wanneer hier meer concrete informatie uit voort komt, zullen we u dat natuurlijk doen toekomen.
- We hebben ons gebogen over de mogelijkheden om kinderen te ondersteunen die de basisopleiding hebben gevolgd en op de leeftijd van plm 16 jaar de school verlaten. We verwachten dat dit volgend jaar 5 kinderen zijn. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de basisschoolleerlingen, waar het project primair voor bedoeld is. In dit kader willen we gebuikl maken van de expretise van Kerk in Actie en Compassion.
- We onderzoeken de mogelijkheid van een kookworkshop Pakistaans eten.

We wensen u allen een goede zomer!

Pieter D, Pieter K, Anton, Jitty, Tine en Riet.

Nieuwe video en brieven onderweg!

Er is weer een nieuwe video gemaakt en ook de brieven zijn onderweg! De video is hier te bekijken!

Nieuwsbrief 14-02-2016

Beste sponsoren,

Met deze nieuwsbrief geven we u graag weer de laatste informatie betreffende Ma'laap.

Pakistaans Diner is verplaatst naar 18 maart!!
In tegenstelling tot wat er op de Nieuwjaarskaart staat vindt het diner niet op 11 maart maar op 18 maart plaats vanaf 18.30 uur in De Hege Stins in Stiens. Nadere informatie ontvangt u deze week via Uitgenodigd.nl. U kunt zich via deze 2e mail direct aanmelden. Mocht u daarbij problemen ondervinden, kan het natuurlijk ook altijd via een reply op deze nieuwsbrief. Opgeven graag voor 7 maart in verband met de voorbereidingen!

Brieven retour uit Pakistan: zondag 21 februari in de Hege Stins op te halen!
Op 2 februari is een dikke envelop met brieven ontvangen uit Lahore. Nasir heeft intussen alle brieven vertaald. Een aantal van u heeft vandaag de brief van zijn/haar sponsorkind mee kunnen nemen na de kerkdienst in de Hege Stins. Volgende week zondag heeft Nasir de resterende brieven mee naar de Hege Stins om aan u uit te delen!

Brieven schrijven: uiterlijk inleveren 7 maart
We willen graag 3 keer per jaar een brief van en naar Pakistan. Daarom vragen we u om uiterlijk 7 maart weer een brief aan uw sponsorkind (in het Nederlands of Engels) te sturen naar Nasir. Hij gaat dan weer aan de gang met het vertalen. Het is de bedoeling dat de brieven in week 10 (voor 14 maart) verstuurd worden naar Lahore. Heeft u moeite met het schrijven van een brief, dan kunt u altijd bij de leden van de Ma'laap werkgroep aankloppen voor ondersteuning!

Belastingperikelen
Deze week kregen we het volgende bericht:
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat onder de diaconaaltjes in de Twaklank van februari blijven, gezien de reactie van zowel de PKN als van de heren Groenewoud en Weistra, de giften aan Ma’laap fiscaal wel aftrekbaar.
Dat is hoopgevend. De giften kunnen dus als aftrekpost meegenomen worden. Maar het laatste woord hierin heeft de belastingdienst natuurlijk!

Financiële positie van Ma'laap
Zoals op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ma'laap op 21 januari is aangegeven is er in 2015 meer geld binnengekomen dan uitgegaan. Het saldo van Ma'laap is dan ook gegroeid. De exacte gegevens vindt u in de bijlage. Het is de bedoeling dat er in 2016 een flinke investering gedaan wordt voor het project (te denken valt aan een generator om het gebouw te koelen, of de aanschaf van meubilair voor de schoolklas. We zullen hiervoor eerst een begroting vragen bij onze Pakistaanse contactpersonen. ). In 2015 hebben we zo een beamer kunnen financieren, die gebruikt wordt voor de school, de kerk en de skype-bijeenkomsten.

Adviesplan Janneke Halbersma en Maamke Hek
Deze twee HBO-V-studentes hebben in het kader van hun studie onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van Ma'laap. Hoe kan het project versterkt worden en eventueel nog groeien. Hoe kan het project toekomstbestendig gemaakt worden. Tijdens het Pakistaans diner komen we hier op terug. Voorlopig heeft het onze voorkeur om de huidige relatie met de PKN Stiens te continueren. De kerkenraad moet daar wel mee instemmen natuurlijk.

Skypen met uw/je sponsorkind
Om het contact met het sponsorkind te verstevigen is het mogelijk om met Nasir als tolk met uw/je
sponsorkind te skypen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Nasir!

Skype-sessies Stiens-Lahore
Op dit moment wordt gewerkt aan een 3-tal skype-sessies voor de onderwijzers in Lahore. Elly Plat is bezig hiervoor een samenhangend programma te maken, waar de onderwijzers een certificaat mee kunnen behalen. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs positief te stimuleren.

Website
Op www.ma'laap.nl zijn de videoclips (onder het tabblad achtergrond) te zien en hier is ook de overige informatie over het project inclusief de laatste nieuwsfeiten te lezen. Van harte aanbevolen.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze nieuwsbrief dan is dat altijd mogelijk.
Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep:
Nasir Amanual, Pieter Dijkhuis, Pieter Koehoorn, Riet ten Hoeve of via deze website.


---------------------------------------------------------Bijlage financiën:-----------------------------------------------------------------------------
Financiële verantwoording Ma’laap over 2015

Saldo per 31/12/2014: 1.797,76

Sponsorbijdragen:

Januari : 606,50
Februari : 274,00
Maart : 669,00
April : 479,00
Mei : 454,00
Juni : 621,50
Juli : 531,50
Augustus : 401,50
September: 746,50
Oktober : 591,50
November : 554,00
December : 522,00

Totaal 1 : 6451,00

Fundraising:
High Tea mei : 315,20
Braderie 5/9 : 105,00
Puzzelrit 15/9 : 125,00
Bazaar : 1000,00
Operatie Mobilisatie: 250,00
Gift Diaconie : 100,00

Totaal 2 : 1895,20

Totaal in (1 + 2 ): 6451,00 + 1895,20 = 8446,20

Uit:

Kwartaalbedrag 4x900 : 3.600,00
Aanschaf beamer : 750,00
Kerstpakketten : 106,95
Porto+ belasting kerstgift: : 360,00

Totaal : 4.816,95

Per saldo: 6.451,00 + 1.895,20 – 4.816,95 = 3.529,25

Saldo per 31/12/2015 = 17.97,76 + 3.529,50 = 5.327,01